باسلام

بازدید از مزکز آرام  توسط مدیر کل محترم  مراکزروزانه توانبزشکی سازمان بهزیستی کشور و هییت همراه وهمچنین

معاونت محترم توانبخشی وریاست محترم بهزیستی شهرستان قزوین به همراه کارشناسان محترم

سباس از حضور این عزیزان بزگوار

با تشکر

صفری  وکیماسی