این مرکز از سال ۱۳۹۲ تا کنون مشغول به فعالیت بوده است که توسط یک زوج فعال اداره میگردد وبا هدف ارایه بهترین خدمات به جامعه هدف یعنی سالمندان قدم در این راه گذاشته اند وهمچنان در پی موفقیت های بیشتر در این زمینه می باشد.