شنبه

سواد آموزی / قرآن / ورزش درمانی / کاردرمانی

یکشنبه

قرآن / هنردرمانی / ورزش درمانی / پزشک

دوشنبه

سواد آموزی / قرآن / ورزش درمانی / پرستار

سه شنبه

سواد آموزی / نقاشی / ورزش درمانی / فیزیوتراپ

چهارشنبه

سوادآموزی / هنردرمانی / ورزش درمانی / روانشناس

پنج شنبه

ورزش درمانی / قرآن / مددکار