هنر درمانی و شعرخوانی  یکشبه وبنج شنبه های هرهفته توسط روانشناس محترم مرکز