برگزاری کلاس های آموزشی دوشنبه وسه شنبه های هر هفته در مرکز آرام