مددکار

ارزیابی وضیعت فردی واجتماعی سالمند وخانواده
شناسایی منابع موجود جهت ارتقا وضیعت فردی واجتماعی سالمند
پیگیری مسایل حقوقی

روانشناسی

گروه درمانی
مصابحه ومشاوره با فرد وخانواده
آموزش مهارت های روانی واجتماعی به فرد وخانواده