فیزیوتراپی

ارزیابی قدرت عضلات اندام ها به صورت فعال به منظور ارتقاه فرد از سطح پایین تر به سطح بالاتر
آموزش های حرکتی و تمرینان متمرکز
آموزش های وضیعت های صحیح ایستادن وراه رفتن به فرد وخانواده
ارزیابی حسی وبه کارگیری تکنیک های بازگشت حسی

کاردرمانی

ارزیابی وکسب آگاهی از توانایی ها وناتوانایی ها سالمند
ارایه آموزش های لازم برای دستیابی فرد به مهارت ها وکسب استقلال فردی
آموزش وتقویت مهارت های لازم در انجام امور روزانه
آموزش نحوه انجام تمرینات عملکردی با توجه به شرایط فرد
وغیره ……

کارشناس تغذیه

ارزیابی سالمندان از نظر شاخص توده بدنی
ارایه برنامه تغذیه به سالمندان نیازمند این خدمت
تنظیم برنامه میان وعده ونهار مرکز