انجام خدمات فیزیوترابی / گروه درمانی سه شنبه های هر هفته