حضور بزشک محترم مرکز یکشنبه های هر هفته به همراه طب سوزنی